ONLINE CLASSES

Наставата од далечина ни се наметна како неминовна.

Секојдневна потреба во овој наш нов начин на живеење.

ЗОШТО *online* ???

*КОГА САКАТЕ и ОД КАДЕ САКАТЕ*

* БЕЗ ГУБЕЊЕ НЕПОТРЕБНО ВРЕМЕ *

*ПОЕДНОСТАВНО ЗДРАВЈЕ *

email: info.stranski.jazici@gmail.com